Nástroje pro usnadnění přístupu

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje,

že zahájení školního roku 2022/2023 pro žáky 1. až 9. ročník proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.

 

skola start

 

V Podivíně, dne 29. 08. 2022

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

E pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

poskytuji Vám základní informace o využívání aplikace „Školní program“, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám představuji nový modul – Školní online pokladnu.

 • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, školní družinu a podobně).
 • Třídní učitel bude informovat rodiče o výši zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a dalším finančním pohybu (za akce).
 • Rodič bude mít následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
 • Žáci nemusí nosit peníze v hotovosti do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.
 • Podrobnější informace obdržíte na začátku měsíce září přes náš školní informační systém – Edookit.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Mimořádný zápis do první třídy - /Cпеціальний запис/

Ře­di­tel zá­klad­ní ško­ly /Директор початкової школи/ Zá­klad­ní ško­la Podivín, příspěvková organizace ozna­mu­je mís­to a do­bu ko­ná­ní zvlášt­ní­ho zá­pi­su dle § 2 zá­ko­na č. 67/2022 Sb. do zá­klad­ní­ho vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/23

/повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023/:

Ter­mín zá­pi­su / Дата та час запису/: 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin

Mís­to zá­pi­su / Місце запису/: Zá­klad­ní ško­la Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín

 

Ten­to zvlášt­ní zá­pis je ur­čen pou­ze dě­tem:

Цей стосується тільки дітей:

1. Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany /які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

2. Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu /які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Ne­vzta­hu­je se na ostat­ní ci­zin­ce, byť by mě­li ukra­jin­ské ob­čan­ství /

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Or­ga­ni­za­ce zá­pi­su / Порядок запису/:

1. O při­je­tí žá­dá zá­kon­ný zá­stup­ce pod­le ukra­jin­ské­ho prá­va ne­bo zá­kon­ný zá­stup­ce pod­le čes­ké­ho prá­va /Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zá­kon­ný zá­stup­ce je po­vi­nen do prv­ní­ho roč­ní­ku zá­klad­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ve škol­ním ro­ce 2022/23 při­hlá­sit dí­tě, kte­ré po­bý­vá déle než 3 mě­sí­ce na úze­mí ČR a kte­ré do­vr­ši­lo k 31. 8. 2022 vě­ku 6 let. Po­kud zá­kon­ný zá­stup­ce bu­de žá­dat o od­klad za­há­je­ní po­vin­né škol­ní do­cház­ky, je nut­né do­lo­žit do­po­ru­ču­jí­cí po­sou­ze­ní pří­sluš­né­ho škol­ské­ho po­ra­den­ské­ho za­ří­ze­ní a od­bor­né­ho lé­ka­ře ne­bo kli­nic­ké­ho psy­cho­lo­ga /У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zá­kon­ní zá­stup­ci jsou po­vin­ni před­lo­žit ty­to do­ku­men­ty /Законні представники зобов’язані подати такі документи/:

a) žá­dost o při­je­tí k zá­klad­ní­mu vzdě­lá­vá­ní /заяву про зарахування дитини до початкової школи/,

b)  ví­zo­vý do­klad dí­tě­te (při ji­ném než osob­ním po­dá­ní se před­lo­ží ko­pie do­kla­du, kte­rá se za­lo­ží do spi­su); /документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку/,

c) do­klad, ze kte­ré­ho vy­plý­vá opráv­ně­ní dí­tě za­stu­po­vat /документ, що дає право представляти дитину/.

4.   O při­je­tí k zá­klad­ní­mu vzdě­lá­vá­ní roz­ho­du­je ře­di­tel ško­ly dle sta­no­ve­ných kri­té­rií /Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями/.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

ZÁPISNÍ LÍSTEK / реєстраційний формуляр / žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи 

 

 

 V Podivíně, dne 23.5. 2022

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

K O N K U R Z

Rada města Podivín ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Podivín, přís. org., IČO 70285471, okres Břeclav

sídlo: Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

V konkurzním řízení mohou být uchazeči podrobeni hodnocení pomocí psychologických diagnostických metod. O využití uvedeného hodnocení rozhodne podle ustanovení § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komise v rámci svého prvního jednání. Hodnocení by obsahovalo testování zaměřené na motivaci uchazeče pro výkon pozice ředitele/ředitelky školy a zvládání stresu a testování zkoumající osobnostní a manažerské předpoklady uchazeče.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. listopadu 2022

 

Obálku označte slovy: „Konkurz – ZŠ Podivín - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte osobně nebo korespondenčně na podatelnu Městského úřadu Podivín na adresu: Masarykovou nám. 192/2, Podivín 691 45 v úřední hodiny nejpozději do 30. května 2022 do 9,30 hod. pozn. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu nebo neúplná přihláška bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

 V Podivíně, dne 02.05. 2022

Martin Důbrava, starosta města

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky.

Pro školní rok 2022/2023 byli přijati k povinné školní docházce  níže uvedení žáci pod registračními čísly:

 

84/R8/2022/ŘŠ

85/R9/2022/ŘŠ

92/R16/2022/ŘŠ

93/R17/2022/ŘŠ

95/R19/2022/ŘŠ

96/R20/2022/ŘŠ

99/R23/2022/ŘŠ

100/R24/2022/ŘŠ

101/R25/2022/ŘŠ

102/R26/2022/ŘŠ

103/R27/2022/ŘŠ

104/R28/2022/ŘŠ

105/R29/2022/ŘŠ

107/R31/2022/ŘŠ

108/R32/2022/ŘŠ

67/R7/2021/ŘŠ

70/R10/2021/ŘŠ

73/R13/2021/ŘŠ

74//R14/2021/ŘŠ

78/R18/2021/ŘŠ

83/R23/2021/ŘŠ

84/R24/2021/ŘŠ

87/R27/2021/ŘŠ

90/R30/2021/ŘŠ

93/R31/2021/ŘŠ

96/R32/2021/ŘŠ

 

 

 V Podivíně, dne 22.04. 2022

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Sběr starého papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ  ZŠ Podivín dává na vědomí,

že ve dnech 27. 04. – 29. 04. 2022 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod, organizuje „Jarní sběr papíru“.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí.

Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních triček).

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy.

 

 V Podivíně, dne 07.04. 2022

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výměna oken na školní budově směrem ke školnímu hřišti

Vážení rodiče,

v měsíci březnu začne výměna oken na školní budově směrem ke školnímu hřišti.

Po dohodě se zřizovatelem se budou provádět nejdůležitější práce o jarních prázdninách, avšak je zapotřebí ještě vyhlásit volno ředitele školy dva dny před a dva dny po jarních prázdninách.

Proto žáci budou doma od 03. 03. 2022 – 15. 03. 2022 (včetně):

Volno ředitele školy: 03. 03. – 04. 03. 2022

Jarní prázdniny:       05. 03. – 13. 03. 2022

Volno ředitele školy: 14. 03. – 15. 03. 2022

Z důvodu bezpečnosti žáků nebude v provozu ŠD ani ŠJ.

Žáci přijdou do školy ve středu 16. 03. 2022.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem uklízečka s nástupem 13. 12. 2021

Ředitel Základní školy Podivín

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem uklízečka s nástupem 13. 12. 2021

Požadavky: 

               1) Minimálně ukončené základní vzdělání

               2) Občanská a morální bezúhonnost

               3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

               4) Dobrý zdravotní stav                     

                     

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně nebo elektronicky do 26. 11. 2021 na adresu:                                                                         

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 519 344 207
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD I.: +420 721 691 233
 • telefon ŠD I.: +420 723 817 492

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz