Nástroje pro usnadnění přístupu

Mimořádný zápis do první třídy - /Cпеціальний запис/

Ře­di­tel zá­klad­ní ško­ly /Директор початкової школи/ Zá­klad­ní ško­la Podivín, příspěvková organizace ozna­mu­je mís­to a do­bu ko­ná­ní zvlášt­ní­ho zá­pi­su dle § 2 zá­ko­na č. 67/2022 Sb. do zá­klad­ní­ho vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/23

/повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023/:

Ter­mín zá­pi­su / Дата та час запису/: 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin

Mís­to zá­pi­su / Місце запису/: Zá­klad­ní ško­la Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín

 

Ten­to zvlášt­ní zá­pis je ur­čen pou­ze dě­tem:

Цей стосується тільки дітей:

1. Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany /які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

2. Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu /які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Ne­vzta­hu­je se na ostat­ní ci­zin­ce, byť by mě­li ukra­jin­ské ob­čan­ství /

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Or­ga­ni­za­ce zá­pi­su / Порядок запису/:

1. O při­je­tí žá­dá zá­kon­ný zá­stup­ce pod­le ukra­jin­ské­ho prá­va ne­bo zá­kon­ný zá­stup­ce pod­le čes­ké­ho prá­va /Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zá­kon­ný zá­stup­ce je po­vi­nen do prv­ní­ho roč­ní­ku zá­klad­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ve škol­ním ro­ce 2022/23 při­hlá­sit dí­tě, kte­ré po­bý­vá déle než 3 mě­sí­ce na úze­mí ČR a kte­ré do­vr­ši­lo k 31. 8. 2022 vě­ku 6 let. Po­kud zá­kon­ný zá­stup­ce bu­de žá­dat o od­klad za­há­je­ní po­vin­né škol­ní do­cház­ky, je nut­né do­lo­žit do­po­ru­ču­jí­cí po­sou­ze­ní pří­sluš­né­ho škol­ské­ho po­ra­den­ské­ho za­ří­ze­ní a od­bor­né­ho lé­ka­ře ne­bo kli­nic­ké­ho psy­cho­lo­ga /У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zá­kon­ní zá­stup­ci jsou po­vin­ni před­lo­žit ty­to do­ku­men­ty /Законні представники зобов’язані подати такі документи/:

a) žá­dost o při­je­tí k zá­klad­ní­mu vzdě­lá­vá­ní /заяву про зарахування дитини до початкової школи/,

b)  ví­zo­vý do­klad dí­tě­te (při ji­ném než osob­ním po­dá­ní se před­lo­ží ko­pie do­kla­du, kte­rá se za­lo­ží do spi­su); /документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку/,

c) do­klad, ze kte­ré­ho vy­plý­vá opráv­ně­ní dí­tě za­stu­po­vat /документ, що дає право представляти дитину/.

4.   O při­je­tí k zá­klad­ní­mu vzdě­lá­vá­ní roz­ho­du­je ře­di­tel ško­ly dle sta­no­ve­ných kri­té­rií /Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями/.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

ZÁPISNÍ LÍSTEK / реєстраційний формуляр / žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи 

 

 

 V Podivíně, dne 23.5. 2022

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

  • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
  • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

  • telefon/fax: +420 519 344 207
  • e-mail: reditel@zspodivin.cz
  • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
  • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
  • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
  • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz