Nástroje pro usnadnění přístupu

K O N K U R Z

Rada města Podivín ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Podivín, přís. org., IČO 70285471, okres Břeclav

sídlo: Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

V konkurzním řízení mohou být uchazeči podrobeni hodnocení pomocí psychologických diagnostických metod. O využití uvedeného hodnocení rozhodne podle ustanovení § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komise v rámci svého prvního jednání. Hodnocení by obsahovalo testování zaměřené na motivaci uchazeče pro výkon pozice ředitele/ředitelky školy a zvládání stresu a testování zkoumající osobnostní a manažerské předpoklady uchazeče.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. listopadu 2022

 

Obálku označte slovy: „Konkurz – ZŠ Podivín - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte osobně nebo korespondenčně na podatelnu Městského úřadu Podivín na adresu: Masarykovou nám. 192/2, Podivín 691 45 v úřední hodiny nejpozději do 30. května 2022 do 9,30 hod. pozn. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu nebo neúplná přihláška bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

 V Podivíně, dne 02.05. 2022

Martin Důbrava, starosta města

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz