Nástroje pro usnadnění přístupu

Informace pro rodiče, zákonné zástupce žáků 6. – 9. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. – 9. ročníku,


vláda od 8. 06. 2020 umožnila možnost osobní přítomnosti žáků II. stupně základních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku. V případě zájmu účasti Vašeho dítěte ve škole je nutné, abyste informovali svého třídního učitele nejpozději do 08. 06. 2020 (viz Oznámení 1), že se dobrovolných aktivit v budově školy zúčastní.

 

Předběžné informace:
I.
1) Žáci se budou vzdělávat ve skupině o maximálním počtu 15 žáků. Pokud počet žáků v rámci jedné třídy přesáhne 15, vznikne druhá skupina. Je možné, že ve skupině budou žáci z více tříd. Složení skupin se stanovuje předem.
2) S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné.
3) Každý žák bude během výuky sedět sám v lavici. Během vyučování žáci i učitel nemusí mít roušky (dle rozhodnutí vyučujícího).
4) Aktivity (výuku) stanoví vyučující a další informace podává třídní učitel přes školní aplikaci Edookit.
5) Výuka nebude každý den, ale podle počtu skupin a organizačních možností školy (pravděpodobně dvakrát za týden). Zahájení výuky se plánuje od 10. 06. 2020.
6) Žáci budou mít možnost stravování - teplý oběd (dle informace na Vašem oznámení). Výdej bude probíhat po skupinkách dle časového harmonogramu.
7) Podmínkou pro docházku dítěte je dodržování hygienických a organizačních pravidel, se kterými budou žáci při nástupu seznámeni:
- nošení roušky, (o sundání roušky rozhoduje vyučující během výuky), každý žák musí mít u sebe dvě roušky + igelitový sáček na odkládání
- dodržování rozestupů dle pokynů vyučujícího
- pravidelné mytí a dezinfekce rukou dle pokynů vyučujícího.
Při opakovaném porušení těchto pravidel může být žák z výuky vyloučen.
II.
a) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
b) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
III.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
IV.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) prohlášení (viz Příloha 2), které je možné podepsat před vstupem do školy:
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
V případě, že zákonný zástupce nebude mít možnost si vytisknout „Čestné prohlášení“, bude k dispozici na sekretariátu školy od 03.06 2020 v době od 08:00 do 11:00 hod.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
V.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
VI.
Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
VII.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.
VIII
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Upřesňující informace pro znovuotevření ZŠ Podivín pro dobrovolnou docházku žáků

Upřesňující informace pro znovuotevření ZŠ Podivín pro dobrovolnou docházku žáků

1. – 5. ročníku od 25. 05. 2020

1) Žáci jsou rozděleni do skupin dle organizačních možností školy a nelze je měnit.

2) Z důvodu ochrany zdraví, vyučující zůstávají, mimo výuky cizího jazyka, po celou dobu v určené skupině.

3) Příchod a odchod žáků je stanoven rozpisem časů jednotlivých skupin (viz tabulka níže).

4) Při prvním vstupu do budovy školy je nutné přinést podepsané a vyplněné s aktuálním datem„ Čestné prohlášení“, které bylo zasláno přes aplikaci „Edookit“ zákonným zástupcům. V případě, že žák „Čestné prohlášení“ (týkající se Covid – 19) vyučujícímu neodevzdá, nesmí žák vstoupit do budovy a bude odeslán domů. Do budovy školy je možné vstoupit až po jeho předání pedagogovi.

5) Žáci, kteří se v určený čas nedostaví, budou čekat ve vymezeném čekacím prostoru (růžová barva) do příchodu přebírajícího pedagoga.

6) Za nepříznivého počasí v určený čas žáci nečekají před školou, ale do budovy vstupují průběžně a dodržují hygienická opatření.

otevreni info

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výuka pro žáky 1-5. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníku,

vláda od 25. 05. 2020 umožnila možnost osobní přítomnosti žáků I. stupně základních škol. Docházka je dobrovolná a je jen na rodičích (zákonných zástupcích), zda své dítě pošlou do školy, nebo se nadále bude vzdělávat na dálku doma, aniž by mělo absenci (jejím obsahem bude především učivo probírané ve škole. O formě a čase výuky bude rodiče informovat třídní učitel).

V případě zájmu účasti Vašeho dítěte ve škole je nutné, abyste informovali třídního učitele nejpozději do 18. 05. 2020 (viz Oznámení 1), že se výuky v budově školy zúčastní,

Předběžné informace: 

I.

a) Žáci se budou vzdělávat ve skupině o maximálním počtu 15 žáků. Pokud počet dětí v rámci jedné třídy přesáhne 15, vznikne druhá skupina. Je možné, že ve skupině budou žáci z více tříd.


b) Vyučovat bude třídní učitel, případně asistent či další učitel. V každé skupině bude mít výuku vždy alespoň dvakrát za týden třídní učitel.

c) Každý žák bude během výuky sedět sám v lavici. Během vyučování žáci i učitel nemusí mít roušky (dle rozhodnutí vyučujícího).


d) Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny. Rozvrh stanoví třídní učitel. Tělesná výchova probíhat nesmí. Náplní školního dopoledne bude vzdělávání, tedy výuka dle tematických plánů.


e) Žáci mají možnost po vyučování navštěvovat „školní družinu“, opět 15 žáků/skupina. Ranní „družina nebude“, odpolední bude zajištěna do 16:00 (náplní budou hry, hřiště, tvoření...). Ve většině případů bude odpolední program probíhat ve stejné třídě jako dopolední výuka.


f) Žáci budou mít možnost stravování - teplý oběd (dle informace na Vašem oznámení). Výdej bude probíhat po skupinkách v časových odstupech.


g) Podmínkou pro docházku dítěte je dodržování hygienických a organizačních pravidel, se kterými budou žáci při nástupu seznámeni:
    - nošení roušky, (o sundání roušky rozhoduje vyučující během výuky), každý žák musí mít u sebe dvě roušky + igelitový sáček na odkládání
   - dodržování rozestupů dle pokynů vyučujícího
   - pravidelné mytí a dezinfekce rukou dle pokynů vyučujícího
     Při opakovaném porušení těchto pravidel může být žák z výuky vyloučen.

II.
a) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),

b) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

III.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

IV.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) prohlášení (viz Příloha 2), které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

V případě, že zákonný zástupce nebude mít možnost si vytisknout „Čestné prohlášení“, bude k dispozici na sekretariátu školy od 18. 05. do 20. 05. 2020 v době od 08:00 do 11:00 hod.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

VI.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

VII.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

VIII

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výuka pro žáky 9.ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vláda od 11. 05. 2020 umožnila výuku pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací řízení do středných škol, kde se konají jednotné přijímací zkoušky. Docházka je dobrovolná a je jen na rodičích (zákonných zástupcích), zda své dítě pošlou do školy, nebo se nadále bude vzdělávat na dálku doma, aniž by mělo absenci. V případě zájmů účasti Vašeho dítěte ve škole je nutné, abyste neprodleně informovali ředitele školy (viz Oznámení 1) na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , že se výuky v budově školy zúčastní.

Předběžné informace:

I. Výuka pravděpodobně bude zahájena v pondělí 11. 05. nebo v úterý 12. 05. 2020  (organizace výuky je plně v kompetenci ředitele školy – nemusí být každý den atd.)

II. a) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),

     b) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

III. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

IV. Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) prohlášení (viz

      Příloha 2), které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou     

    např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

    funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

VI. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

 

VII. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

VIII. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

IX. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky.

 

Pro školní rok 2020/2021 byli přijati k povinné školní docházce  níže uvedení žáci pod registračními čísly:       

 

98/R2/2020/ŘŠ                                                           90/R5/2019/ŘŠ              

100/R4/2020/ŘŠ                                                        101/R16/2019/ŘŠ

102/R6/2020/ŘŠ                                                        104/R19/2019/ŘŠ               

104/R8/2020/ŘŠ                                                        105/R20/2019/ŘŠ

106/R10/2020/ŘŠ                                                      109/R24/2019/ŘŠ

107/R11/2020/ŘŠ                                                      110/R25/2019/ŘŠ

108/R12/2020/ŘŠ                                                      113/R28/2019/ŘŠ

110/R14/2020/ŘŠ                                                      114/R29/2019/ŘŠ                                  

110/R14/2020/ŘŠ                                                      111/R15/2020/ŘŠ                                  

112/R16/2020/ŘŠ                             

113/R17/2020/ŘŠ                             

116/R20/2020/ŘŠ

118/R21/2020/ŘŠ

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020/2021 proběhne zápis do 1. ročníku od 20. dubna 2020 do 22. dubna 2020 (pondělí až středa). Zápis proběhne jen formálním způsobem.

Zákonný zástupce podá „Žádost o přijetí“ a „Zápisní lístek“ k plnění povinné školní docházky svého dítěte, kterou obdrží poštou nebo si ji vytiskne z webových stránek školy (www.zspodivin.cz).

Možnosti podání:    -     datovou schránkou s elektronickým podpisem (cjmz7p5)

 • e-mailem s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • poštou
 • osobně (v době od 08:00 do 16:00)

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno získat na webových stránkách naší školy ZDE.

Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit, včetně výše uvedených tiskopisů, ředitelství školy v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 725 750 315 nebo e-mailem

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Podivín, příspěvková organizace,

Masarykovo nám. 230 otevře jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 30 žáků.

1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění,

2. trvalé bydliště v městě Podivín,

3. v případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny) a školní jídelny. Vedoucí školní jídelny sděluje, že pro žáky se vařit nebude a jsou od 11. 03. 2020 (včetně) odhlášeni. Pro zaměstnance a cizí strávníky se vaří oběd č. 1.

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Doporučení vedení školy týkající se koronaviru

Doporučení vedení školy týkající se koronaviru:

Vážení rodiče, v návaznosti na varování ministerstva školství, které jsme Vám zasílali, a pro bezpečí Vašich i ostatních dětí sdělujeme, po dohodě se zřizovatelem, níže uvedené doporučení naší školy:

 • Dodržování základních hygienických návyků
 • plánujete-li cestu do rizikových oblastí, prosím, zvažte, zda je tato cesta nutná
 • pokud jste tyto oblasti již navštívili, doporučujeme, abyste po dobu 14 dnů nechali dítě doma a sledovali jeho zdravotní stav
 • uznáte-li, že toto opatření není potřebné, pošlete dítě do školy s vyplněným prohlášením, které je přílohou tohoto sdělení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem

Ředitel Základní školy Podivín

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem asistentky (asistenta) pedagoga s nástupem 06. 01. 2020

Požadavky: 

               1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání pedagogického zaměření

               2) Občanská a morální bezúhonnost

               3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

               4) Dobrý zdravotní stav              

               

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně

nebo elektronicky od 02. 12. 2019 do 20. 12. 2019

na adresu:                                                                         

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 519 344 207
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD I.: +420 721 691 233
 • telefon ŠD I.: +420 723 817 492

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz