Nástroje pro usnadnění přístupu

Výuka pro žáky 1-5. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníku,

vláda od 25. 05. 2020 umožnila možnost osobní přítomnosti žáků I. stupně základních škol. Docházka je dobrovolná a je jen na rodičích (zákonných zástupcích), zda své dítě pošlou do školy, nebo se nadále bude vzdělávat na dálku doma, aniž by mělo absenci (jejím obsahem bude především učivo probírané ve škole. O formě a čase výuky bude rodiče informovat třídní učitel).

V případě zájmu účasti Vašeho dítěte ve škole je nutné, abyste informovali třídního učitele nejpozději do 18. 05. 2020 (viz Oznámení 1), že se výuky v budově školy zúčastní,

Předběžné informace: 

I.

a) Žáci se budou vzdělávat ve skupině o maximálním počtu 15 žáků. Pokud počet dětí v rámci jedné třídy přesáhne 15, vznikne druhá skupina. Je možné, že ve skupině budou žáci z více tříd.


b) Vyučovat bude třídní učitel, případně asistent či další učitel. V každé skupině bude mít výuku vždy alespoň dvakrát za týden třídní učitel.

c) Každý žák bude během výuky sedět sám v lavici. Během vyučování žáci i učitel nemusí mít roušky (dle rozhodnutí vyučujícího).


d) Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny. Rozvrh stanoví třídní učitel. Tělesná výchova probíhat nesmí. Náplní školního dopoledne bude vzdělávání, tedy výuka dle tematických plánů.


e) Žáci mají možnost po vyučování navštěvovat „školní družinu“, opět 15 žáků/skupina. Ranní „družina nebude“, odpolední bude zajištěna do 16:00 (náplní budou hry, hřiště, tvoření...). Ve většině případů bude odpolední program probíhat ve stejné třídě jako dopolední výuka.


f) Žáci budou mít možnost stravování - teplý oběd (dle informace na Vašem oznámení). Výdej bude probíhat po skupinkách v časových odstupech.


g) Podmínkou pro docházku dítěte je dodržování hygienických a organizačních pravidel, se kterými budou žáci při nástupu seznámeni:
    - nošení roušky, (o sundání roušky rozhoduje vyučující během výuky), každý žák musí mít u sebe dvě roušky + igelitový sáček na odkládání
   - dodržování rozestupů dle pokynů vyučujícího
   - pravidelné mytí a dezinfekce rukou dle pokynů vyučujícího
     Při opakovaném porušení těchto pravidel může být žák z výuky vyloučen.

II.
a) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),

b) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

III.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

IV.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) prohlášení (viz Příloha 2), které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

V případě, že zákonný zástupce nebude mít možnost si vytisknout „Čestné prohlášení“, bude k dispozici na sekretariátu školy od 18. 05. do 20. 05. 2020 v době od 08:00 do 11:00 hod.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

VI.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

VII.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

VIII

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz