Zápis do první třídy

Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis ve středu 17. dubna 2019 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádost o přijetí (příloha)
  • zápisní lístek (příloha)
  • souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu nebo získat na webových stránkách naší školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207 nebo při osobní návštěvě školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230 otevře jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 30 žáků.

  1. věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění
  2. trvalé bydliště v městě Podivín
  3. v případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín