Školní rok

 

Vážené dámy a pánové,

už jen krůček chybí do konce roku 2017 a většina z nás hodnotí, co se mu v uplynulém roce podařilo a co plánuje do nového roku. Na internetových stránkách školy (www.zspodivin) je zveřejněna výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017, kde se lze seznámit, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý rok zvládli nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v mimoškolní činnosti. Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní činnost: Projektové dny, exkurze, návštěvy divadel, Školní akademii, pokračování v projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru. Dále projekt „Podpora zaměstnanců a žáků ZŠ Podivín“ financované z prostředků EU. V roce 2018 bych chtěl ve spolupráci se zřizovatelem dokončit projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny a uskutečnit výměnu oken směrem na školní hřiště. Dále nás čeká rekonstrukce počítačové učebny a další zapojení do projektů EU, které budou vyhlášeny v novém roce. Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zastupitelstvu města, že i nadále podporují rozvoj naší školy. Chtěl bych také touto cestou poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům, členům školské rady a našim žákům za vše, co pro školu dělají a tím přispívají k jejímu rozvoji. Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2018 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

Happy spooky Halloween

Veselý a strašidelný Halloween to opravdu byl. Ve 3. B se 2.11. nehlásily děti, ale čarodějnice, upíři, čertice, kostlivec, vlkodlak nebo třeba duch. Při dovednostních soutěžích se nikdo z nich nenechal zahanbit, a tak si mohl pochutnat na „hrůzostrašných“ laskominách. Mlsalo se i při oslavě narozenin našeho „zombíka“ Patrika. Tímto děkuji paní Vlkové za výborné muffiny „ze záhrobí“.

Učitelky Mgr. Jana Malinová, Mgr. Zlatka Floriánová, Mgr. Dana Hošpesová

halloween muffiny web    soutez halloween web

Kurz plavání

DI v letošním školním roce se žáci 2.a 3. tříd zúčastnili kurzu plavání v Plavecké škole Delfín v Břeclavi. Výuka probíhala v 10 lekcích a vyhovovala jak pokročilým, tak začátečníkům. Jedni se více zdokonalovali a ti druzí přestali mít z vody strach a po prvních rozpačitých pokusech i oni získali k vodě kladný vztah a na výuku se většinou těšili a dělali výrazné pokroky. Všichni na závěr obdrželi „Mokré vysvědčení“, kde byla jednička nebo jednička s hvězdičkou. Výuka se všem líbila a je to jedna ze záslužných akcí, kterou naše škola za podpory města Podivín dělá.

Učitelky Mgr. Jana Malinová, Mgr. Zlatka Floriánová, Mgr. Dana Hošpesová

Plavn 1    Plavn 2

Pátek 13.11

Nebyl nešťastný, ba naopak. Naše třetí třídy se vydaly na představení do divadla Radost v Brně. Zhlédly jsme veselé „Krakonošovy pohádky“, kde hamižný a lakotný Trautenberk chce vždycky všechno využít ve svůj prospěch, zneužívá dobroty Anče, Kuby i Hajného – ale na Krakonoše je krátký, takže je za své podvody nakonec spravedlivě potrestán. Nové příhody s kouzelnou píšťalou, s lovem na Krakonošova jelena a s čarovnými dudami oživily známý děj. Zábavné bylo i vystupování nejrůznějších zvířátek z Krakonošova království. A tak jako dopadlo dobře představení, taková byla i naše cesta zpět do Podivína. Jsme rádi, že nás neodradilo toto datum a budeme se do divadla těšit zase někdy příště.

Mgr. Dana Hošpesová

Sběr papíru

Ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2015 se uskutečnil na naší škole sběr papíru. 194 žáků (což je 85,84% celkového počtu žáků naší školy) přineslo 22.686,5 kg starého roztříděného papíru.

TOP 10:
A. Včelouchová (IX.) – 1.480 kg, M. Budín (III. A) – 1.076 kg, Š. Konfráter (V.) – 1.032, L. Hellingerová (IX.) – 682 kg, V. Kos (IX.) – 660 kg, A. Varmužová (I. A) – 640 kg, K. Kopřivová (V.) – 540 kg, J. Kovaříková (VIII.) – 456 kg, D. Glížová (VIII.) – 410 kg, K. Buršíková (III. B) – 360 kg.

Přehled tříd:
I. A – 1.527 kg, I. B – 918 kg, II. – 1.670 kg, III.A – 2.119 kg, III. B – 1.498 kg, IV. – 2.146 kg, V. – 3.749 kg, VI. – 975 kg, VII. – 827 kg, VIII. – 2.524 kg, IX. – 3.923 kg. Chtěl bych poděkovat všem (hlavně rodičům), kteří se podíleli na tak skvělém výsledku a tím přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i do fondu SRPDŠ.

Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Dopravní výchova - 4. a 5. Ročník

Dopravní výchova má na základních školách důležitou roli, od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím ŠVP do výuky na všech ZŠ v České republice, a to na 1. i na 2. stupni, zařazuje se do různých předmětů, hlavně do prvouky, tělesné výchovy a rodinné výchovy. Ve 4. a 5. roč. ZŠ se žáci setkávají s dopravní výchovou, která je zaměřena na problematiku bezpečné jízdy na kole. Získávají tak vědomosti a zkušenosti jako začínající cyklisté, učí se zvládat bezpečnou jízdu na kole, osvojují si důležité řidičské návyky, dopravní pravidla, znalost značek a ohleduplné chování chodců a cyklistů na silnicích. I u nás na škole se výuka skládá z teoretické znalosti pravidel silničního provozu (1 hodina ve třídě) a z praktického uplatňování těchto pravidel na improvizovaném dopravním hřišti na parkovišti u Městské haly. Tento kurz na naší škole vedou instruktoři Dopravní školy v Lednici s dobrými výsledky. Dopravní výchova se takto koná 2krát ročně – v září a v dubnu, v 5. ročníku je zakončena zkouškou. Úspěšní žáci pak po závěrečném testu a jízdě na DDH získávají tzv. „Průkaz cyklisty“. Žáci takto pojatou výuku berou velmi kladně, vnímají to jako zpestření vyučování, pouze „dopravní hřiště“ by chtěli mít blíže a větší.

Mgr. A Racková, Mgr. J. Kolaříková

Vážení čtenáři,

už jen krůček chybí do konce roku 2015 a většina z nás hodnotí, co se mu v uplynulém roce podařilo a co plánuje na ten nový. Na nových (www.zspodivin) internetových stránkách školy je dána výroční zpráva, ve které si můžete přečíst, co nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý rok zvládli nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v mimoškolní činnosti. Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní činnost: Projektové dny – Den zdraví, Den proti drogám, 70. výročí osvobození, X. Školní ples, pokračování projektu Ekoškola a s tím související sběr papíru, Ovoce do škol. Dále projekty „Podpora čtení a cizích jazyků a Praktická manuální zručnost žáků“ financované z prostředků EU. Nejvýznamnější investiční akcí na škole byla rekonstrukce „přístavby“, kterou jste měli možnost prohlédnout si při další velmi zdařilé akci – Den otevřených dveří. Rád bych na tomto místě poděkoval členům rady a zastupitelstvu města, že umožnili tuto finančně velmi náročnou akci a i nadále podporují rozvoj naší školy. Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům, členům školské rady a našim žákům za vše, co pro naši školičku v roce 2015 udělali. Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2016 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. M. Cagášek, ředitel ZŠ

Beseda se spisovatelem

Dne 26. října 2015 přijel za našimi žáky spisovatel Jan Opatřil, aby s nimi besedoval o své čtvrté knize o kapříku Metlíkovi a jeho rybích přátelích. Knihy tohoto mladého spisovatele jsou psány velmi poutavě a získaly si již srdce mnoha dětských čtenářů. Setkání se konalo pro všechny žáky 1. stupně v počítačové učebně. Četba úryvku z knihy a promítání obrázků se dětem líbilo, někteří si hned knihu i koupily.

A. Racková

016

Přednáška „Ovoce a zelenina“

Žáci 4. a 5. třídy navštívili 21. října Národní zemědělské muzeum ve Valticích.
Nejprve jsme si povídali o potravní pyramidě a zdravé snídani. Pak si děti vyzkoušely sami vytvořit jídelníček tak, aby obsahoval všechny důležité živiny. Formou soutěže hledaly v kouzelné krabici ovoce a zeleninu. Od přednášející paní děti dostaly nakopírované šablony čajových sáčků, které si vystřihly a ozdobily pastelkami. Jako milou pozornost obdržely bylinkový čaj, který si do sáčku vložily. Na závěr si žáci z čerstvých jablíček vlastnoručně vylisovali mošt. Ten jsme si pak v degustačních kelímcích vypili. Přednáška se nám velmi líbila a těšíme se na další program, který si pro nás muzeum jistě přichystá na jarní období.

Mgr. J. Kolaříková, Mgr. A. Racková

002

Zahájení školního roku 2015/16

1. září je slavnostní den nejen pro prvňáčky, ale i jejich rodiče. Všichni jsme se sešli ve škole, abychom vstoupili do nového školního roku a do další významné etapy dětského života. S přáním úspěchu na této cestě vystoupil pan ředitel Cagášek i s panem starostou Machovským. Nikdo neplakal, na tvářích zářily jen samé úsměvy. Ráda bych popřála dětem i rodičům mnoho pěkných společných chvil a úspěchů ve škole, a aby tváře dětí zůstaly stále rozzářené, jako první den, kdy zasedly do školních lavic.

Mgr. Martina Poláchová

zahajeni 1 

Když ve škole nejde elektřina

V pondělí 14. 9. nám ve škole nešel elektrický proud . Měli jsme výpadek nahlášen dosti dlouhou dobu dopředu, proto se náš pan ředitel rozhodl, že místo vyučování se žáci budou zabývat tématem „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Naši žáci třetích tříd první dvě hodiny plnili úkoly, které jsou předepsány podle plánu pro 3. ročník.
Během druhé vyučovací hodiny jsme si vyzkoušeli i požární poplach s následným opuštěním školy. Zvládli jsme to v rekordním čase.
Po svačince jsme si vyšli do nejbližšího lesíka a děti si vyzkoušely přenos raněného – děvčata na svých rukou a chlapci na vlastnoručně vyrobených nosítkách. Dětem se dařilo i tady a docela rychle si s úkolem poradili a využili přírodního materiálu k výrobě funkčních nosítek.
Závěr vyučování vyvrcholil sportovními výkony v Zátopově štafetě. Rekord školy sice nebyl překonán, ale i tak si děti vedly velmi dobře a rozcházely se s pocitem dobře vykonané práce.

Mgr. J. Malinová

Přemyslovci na českém trůně

Hned na začátku školní roku k nám přijela Skupina historického šermu Renegáti se svým představením s názvem Přemyslovci na českém trůně. Poutavou, poučnou a zároveň zábavnou formou bylo žákům představeno období prvních českých knížat, v krátkých humorných scénkách zhlédli, jak rychle probíhalo střídání přemyslovských knížat na českém trůně, připomněli si legendu o sv. Václavovi. Akční byla také ukázka dobového válečnického umění.
Hodinka utekla velmi rychle a podle živých reakcí dětí během představení si myslím, že to určitě nebyl ztracený čas a každý si z představení něco odnesl.

Mgr. Pavla Schallenbergerová

Historická Praha

Ve čtvrtek 24. září jsme se s téměř padesáti žáky 2. stupně vypravili na jednodenní poznávací výlet do Prahy. Naším cílem bylo vydat se po trase korunovační cesty krále Karla IV. a projít tak historickým jádrem Starého Města Pražského od Prašné brány přes Staroměstské náměstí, Karlův most a naši cestu zakončit na Pražském hradě.

Praha očima žáků IX. ročníku

Dne 24. září jsme my, žáci druhého stupně, navštívili Prahu. Do Prahy jsme dojeli autobusem a hned po příjezdu k Hlavnímu nádraží jsme šli obdivovat památky královské Prahy. Na Václavském náměstí jsme viděli sochu sv. Václava na koni. Odtud jsme se vydali k Prašné bráně. Ta na mě působila dojmem hradby odtržené z hradu. Cesta od brány nás dovedla přes Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu. Před první věží mostu stála socha Karla IV.. Samotný Karlův most se sochami svatých působil tak majestátně, jen davy turistů tento pohled malinko kazily. Na mostě byla spousta umělců kreslících portréty nebo nabízejících šperky. Když jsme přešli most, vydali jsme se směrem k Pražskému hradu. Většině dala zabrat Nerudova ulice, která byla příliš strmá. Před vstupní bránou Hradu stála hradní stráž v uniformách. Prošli jsme nádvořími až k chrámu svatého Víta. Krásná gotická stavba se tyčila do výše. Po vstupu mě oslnil interiér. Barevné vitráže, obrovská rozeta a pozlacený oltář mi ukázaly, jak mají Češi šikovné ruce. Praha má spoustu krásných památek, které mají své kouzlo. Ale veliká spousta lidí, kteří pořád někam spěchají, působí jako z jiného světa. Praha asi není město pro mě. Den strávený v Praze byl příjemný, odjížděli jsme dobře naladění a se smíchem na rtech.

Hana Mildnerová, IX.

Praha    Praha 2    Praha 3